നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കൂ !!! അതും നിങ്ങളുടെ ബഡ്‌ജറ്റിൽ !!!

നിങ്ങളുടെ കമ്പനി/പേർസണൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്തിനു വലിയ വിലകൊടുത്തു മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ !

Harwex Technology Private Limited Calicut അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഫുൾ ഡേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി / പേർസണൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിർമിക്കാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

Package Included

Features

ഇതെല്ലാം വെറും 4999 രൂപക്ക് !

For Enquiry Contact : 9447796296 , 9846090918

Our Sample Works:​

1. News Portal : http://pradeshikanews.com/
2. Fitness Center : https://klaanfitness.com/
3. Fashion Store : http://cartdemo.bo-l.com/
4. Veg Shop : http://vegshop.bo-l.com/
5. Perfume Shop : https://perfume.bo-l.com/
6. Kitchen Interiors : http://1000kitchens.bo-l.com/
7. Chemical Supplier : http://santecchemicals.com/
8. Educational Portal : https://jpnme.com/
9. Construction Portal : http://construction.bo-l.com/

NB:

** ഞങ്ങളുടെ പ്രഫഷണൽ വെബ് ഡിസൈനറുടെ സഹായം ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിനു 2500 Rs വീതമോ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറിനു 350Rs വീതമോ നൽകേണ്ടി വരും

** ഈ പാക്കേജിൽ പറയാത്ത വല്ല സർവിസുകളോ സുബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാർജ് അനുസരിച്ചു നൽകേണ്ടിവരും

** ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റു സർവീസുകൾ Android/IOS App, Software Development, WebHosting, Technical Support, Digital Marketing, Poster Making, Content Writing

Contact Info

Work inquiries

Interested in working with us?

Join our team

Looking for a job opportunity?

Copyright © 2022 all rights reserved by Harwex Technology Pvt.Ltd.

Open chat
Hello...
How may we help you today?